Electromedicina clínica

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què s’aprèn (competència general)

A gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions, sistemes i equips d’electromedicina clínica, considerant les recomanacions del fabricant, els requeriments oportuns de qualitat i seguretat i la normativa vigent aplicable

Títol oficial del cicle

CFGS Electromedicina clínica


Durada

2000 hores

 • 1650 en el Institut Rambla Prim i Institut Bonanova
 • 350 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

1er curs: Horari de matí:

 • de 8:00h. a 14:30h. de dilluns a divendres

2n curs: Horari de tarda:

 • de 15:00h. a 21:30h. de dilluns a divendres

Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
3
Sistemes de laboratori i hemodiàlisi
 • UF1: Manteniment d’equips de laboratori
 • UF2: Manteniment d’equips d’hemodiàlisi
76
6
Gestió del muntatge i manteniment de sistemes d’electromedicina
 • UF1: Gestió del muntatge, engegada i manteniment de sistemes d’electromedicina
 • UF2: Aprovisionament de recanvis i gestió de residus
87
7
Instal•lacions elèctriques
 • UF1: Instal•lacions elèctriques en entorn sanitari
 • UF2: Motors elèctrics en entorn sanitari
99
8
Sistemes electromecànics i de fluids
 • UF1: Funcionament i muntatge de sistemes mecànics
 • UF2: Funcionament i muntatge de sistemes de fluids
66
9
Sistemes electrònics i fotònics
 • UF1: Circuits electrònics analògics
 • UF2: Circuits electrònics digitals
 • UF3: Circuits fotònics
264
10
Tecnologia sanitària en l’àmbit clínic
 • UF1: Entorn sanitari envers el pacient
 • UF2: Organització del sistema sanitari
66
11
Formació i orientació laboral
 • UF1: Incorporació al treball
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
82
13
Anglès tècnic
 • UF1: Anglès tècnic
99
Mòdul professional
3 Sistemes de laboratori i hemodiàlisi
Unitats formatives
 • UF1: Manteniment d’equips de laboratori
 • UF2: Manteniment d’equips d’hemodiàlisi
DURADA (HORES)
76
Mòdul professional
6 Gestió del muntatge i manteniment de sistemes d’electromedicina
Unitats formatives
 • UF1: Gestió del muntatge, engegada i manteniment de sistemes d’electromedicina
 • UF2: Aprovisionament de recanvis i gestió de residus
DURADA (HORES)
87
Mòdul professional
7 Instal•lacions elèctriques
Unitats formatives
 • UF1: Instal•lacions elèctriques en entorn sanitari
 • UF2: Motors elèctrics en entorn sanitari
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
8 Sistemes electromecànics i de fluids
Unitats formatives
 • UF1: Funcionament i muntatge de sistemes mecànics
 • UF2: Funcionament i muntatge de sistemes de fluids
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
9 Sistemes electrònics i fotònics
Unitats formatives
 • UF1: Circuits electrònics analògics
 • UF2: Circuits electrònics digitals
 • UF3: Circuits fotònics
DURADA (HORES)
264
Mòdul professional
10 Tecnologia sanitària en l’àmbit clínic
Unitats formatives
 • UF1: Entorn sanitari envers el pacient
 • UF2: Organització del sistema sanitari
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
11 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
 • UF1: Incorporació al treball
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
82
Mòdul professional
13 Anglès tècnic
Unitats formatives
 • UF1: Anglès tècnic
DURADA (HORES)
99
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
1
Sistemes de radiodiagnòstic, radioteràpia i imatge mèdica
 • UF1: Manteniment d’equips de radiodiagnòstic i imatge mèdica
 • UF2: Manteniment d’equips de radioteràpia
 • UF3: Informàtica en equips d’electromedicina
128
2
Sistemes de monitoratge, registre i cures crítiques
 • UF1: Manteniment d’equips de monitoratge i registre
 • UF2: Manteniment d’equips de cures crítiques
132
4
Sistemes de rehabilitació i proves funcionals
 • UF1: Manteniment d’equips de rehabilitació
 • UF2: Manteniment d’equips de proves funcionals
66
5
Planificació de l’adquisició de sistemes d’electromedicina
 • UF1: Planificació de la renovació i adquisició de sistemes i equips
 • UF2: Gestió de l’adquisició de sistemes i equips
 • UF3: Inventari i accions informatives de nous sistemes i equips
100
12
Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
50
14
Projecte d’electromedicina clínica
 • UF1: Projecte d’electromedicina clínica
25
16
Mòdul dual
310
15
Formació en centres de treball
350
Mòdul professional
1 Sistemes de radiodiagnòstic, radioteràpia i imatge mèdica
Unitats formatives
 • UF1: Manteniment d’equips de radiodiagnòstic i imatge mèdica
 • UF2: Manteniment d’equips de radioteràpia
 • UF3: Informàtica en equips d’electromedicina
DURADA (HORES)
128
Mòdul professional
2 Sistemes de monitoratge, registre i cures crítiques
Unitats formatives
 • UF1: Manteniment d’equips de monitoratge i registre
 • UF2: Manteniment d’equips de cures crítiques
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
4 Sistemes de rehabilitació i proves funcionals
Unitats formatives
 • UF1: Manteniment d’equips de rehabilitació
 • UF2: Manteniment d’equips de proves funcionals
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
5 Planificació de l’adquisició de sistemes d’electromedicina
Unitats formatives
 • UF1: Planificació de la renovació i adquisició de sistemes i equips
 • UF2: Gestió de l’adquisició de sistemes i equips
 • UF3: Inventari i accions informatives de nous sistemes i equips
DURADA (HORES)
100
Mòdul professional
12 Empresa i iniciativa emprenedora
Unitats formatives
 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
DURADA (HORES)
50
Mòdul professional
14 Projecte d’electromedicina clínica
Unitats formatives
 • UF1: Projecte d’electromedicina clínica
DURADA (HORES)
25
Mòdul professional
16 Mòdul dual
Unitats formatives
DURADA (HORES)
310
Mòdul professional
15 Formació en centres de treball
Unitats formatives
DURADA (HORES)
350

Sortides Professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap d’equip d’instal·ladors de sistemes d’electromedicina.
 • Coordinador i supervisor de manteniment de sistemes d’electromedicina.
 • Especialista d’aplicacions electromèdiques.
 • Especialista de producte de sistemes d’electromedicina.
 • Assessor tècnic de sistemes d’electromedicina.
 • Tècnic en electrònica, especialitat en electromedicina.
 • Instal•lador-reparador en electromedicina

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Programari utilitzat:

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat