Cicle formatiu de grau bàsic electricitat-electrònica

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir complerts 15 anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundaria Obligatòria o excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundaria Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Què s’aprèn (competència general)

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’elements i equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions per a edificis i conjunts d’edificis, aplicant les tècniques requerides, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua catalana i castellana i a nivell bàsic en llengua anglesa.

Títol oficial del cicle

CFFPB Electricitat i electrònica


Durada

2000 hores

 • 1750 en el Institut Rambla Prim
 • 250 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
7
Instal·lacions elèctriques i domòtiques (+33 HLLD M9)
297
10
Instal·lacions i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
198
1
Ciències aplicades
165
4
Comunicació i societat II
165
5
Entorn laboral
99
6
Tutoria
67
Hores Lectives 1r
991
Mòdul professional
7 Instal·lacions elèctriques i domòtiques (+33 HLLD M9)
Unitats formatives
DURADA (HORES)
297
Mòdul professional
10 Instal·lacions i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
Unitats formatives
DURADA (HORES)
198
Mòdul professional
1 Ciències aplicades
Unitats formatives
DURADA (HORES)
165
Mòdul professional
4 Comunicació i societat II
Unitats formatives
DURADA (HORES)
165
Mòdul professional
5 Entorn laboral
Unitats formatives
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
6 Tutoria
Unitats formatives
DURADA (HORES)
67
Mòdul professional
Hores Lectives 1r
Unitats formatives
DURADA (HORES)
991
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
9
Equips elèctrics i electrònics
198
8
Instal•lacions de telecomunicacions
165
2
Ciències aplicades III
165
3
Comunicació i societat I
132
11
Síntesi
66
6
Tutoria
33
12
FCT
250
Hores Lectives 2n
1009
Mòdul professional
9 Equips elèctrics i electrònics
Unitats formatives
DURADA (HORES)
198
Mòdul professional
8 Instal•lacions de telecomunicacions
Unitats formatives
DURADA (HORES)
165
Mòdul professional
2 Ciències aplicades III
Unitats formatives
DURADA (HORES)
165
Mòdul professional
3 Comunicació i societat I
Unitats formatives
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
11 Síntesi
Unitats formatives
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
6 Tutoria
Unitats formatives
DURADA (HORES)
33
Mòdul professional
12 FCT
Unitats formatives
DURADA (HORES)
250
Mòdul professional
Hores Lectives 2n
Unitats formatives
DURADA (HORES)
1009

Sortides Professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques d’edificis, habitatges, oficines, local comercials i industrials, supervisat per un nivell superior, i l’activitat està regulada pel Reglament electrotècnic de baixa tensió i per la Normativa de les infraestructures comunes de telecomunicacions.
Les ocupacions i els llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Ajudant de muntador d’antenes receptores/televisió per satèl·lit.
 • Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
 • Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
 • Ajudant d’instal·lador reparador d’instal•lacions telefòniques.
 • Peó de la indústria de producció́i distribució d’energia elèctrica.
 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics.
 • Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
 • Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics.
 • Muntador de components en plaques de circuit imprès.

A quins altres estudis dóna accés?

L’alumne o l’alumna que superi un cicle de Formació Professional Bàsica obtindrà el títol professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional.

 • El títol professional bàsic permetrà l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Les persones que estiguin en possessió d’un títol professional bàsic podran obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria mitjançant la superació de la prova d’avaluació final de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Els alumnes i les alumnes que finalitzin els seus estudis sense haver obtingut el títol professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats, que tindrà efectes acadèmics i d’acreditació parcial acumulable de les
  competències professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

Material i llibres

Sol·licita informació


He llegit i accepto els termes i la política de privacitat