Cicle formatiu de grau bàsic electricitat-electrònica

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen simultàniament els requisits següents:

 • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu.
 • Haver cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s’hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
 • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l’equip docent d’educació secundària obligatòria en aquest sentit.

Què s’aprèn (competència general)

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’elements i equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions per a edificis i conjunts d’edificis, aplicant les tècniques requerides, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua catalana i castellana i a nivell bàsic en llengua anglesa.

Títol oficial del cicle

CFGB Electricitat i electrònica


Durada

2000 hores

 • 1683 en el Institut Rambla Prim
 • 317 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
1
Ciències aplicades I
198
3
Comunicació i ciències socials I
99
5
Entorn laboral (UF1 + UF3)
66
6
Instal•lacions elèctriques i domòtiques
264
8
Equips elèctrics i electrònics
231
Tutoria
33
Hores Lectives 1r
891
Mòdul professional
1 Ciències aplicades I
Unitats formatives
DURADA (HORES)
198
Mòdul professional
3 Comunicació i ciències socials I
Unitats formatives
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
5 Entorn laboral (UF1 + UF3)
Unitats formatives
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
6 Instal•lacions elèctriques i domòtiques
Unitats formatives
DURADA (HORES)
264
Mòdul professional
8 Equips elèctrics i electrònics
Unitats formatives
DURADA (HORES)
231
Mòdul professional
Tutoria
Unitats formatives
DURADA (HORES)
33
Mòdul professional
Hores Lectives 1r
Unitats formatives
DURADA (HORES)
891
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
2
Ciències aplicades II
198
4
Comunicació i ciències socials II
132
5
Entorn laboral. UF2
33
7
Instal•lacions de telecomunicacions
165
9
Instal•lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
198
10
Síntesi
99
11
Formació en centres de treball (FCT)
317
Tutoria
33
Hores Lectives 2n
1175
Mòdul professional
2 Ciències aplicades II
Unitats formatives
DURADA (HORES)
198
Mòdul professional
4 Comunicació i ciències socials II
Unitats formatives
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
5 Entorn laboral. UF2
Unitats formatives
DURADA (HORES)
33
Mòdul professional
7 Instal•lacions de telecomunicacions
Unitats formatives
DURADA (HORES)
165
Mòdul professional
9 Instal•lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
Unitats formatives
DURADA (HORES)
198
Mòdul professional
10 Síntesi
Unitats formatives
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
11 Formació en centres de treball (FCT)
Unitats formatives
DURADA (HORES)
317
Mòdul professional
Tutoria
Unitats formatives
DURADA (HORES)
33
Mòdul professional
Hores Lectives 2n
Unitats formatives
DURADA (HORES)
1175

Sortides Professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques d’edificis, habitatges, oficines, local comercials i industrials, supervisat per un nivell superior, i l’activitat està regulada pel Reglament electrotècnic de baixa tensió i per la Normativa de les infraestructures comunes de telecomunicacions.
Les ocupacions i els llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Ajudant de muntador d’antenes receptores/televisió per satèl·lit.
 • Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
 • Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
 • Ajudant d’instal·lador reparador d’instal•lacions telefòniques.
 • Peó de la indústria de producció́i distribució d’energia elèctrica.
 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics.
 • Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
 • Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics.
 • Muntador de components en plaques de circuit imprès.

A quins altres estudis dóna accés?

Les persones que superen un cicle formatiu de grau bàsic poden accedir:

 • als cicles formatius de grau mitjà,
 • al batxillerat o
 • al món laboral.

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat