Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 •  haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 •  tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 •  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 •  tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 •  haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 •  tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Què s’aprèn (competència general)

A desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).
També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Títol oficial del cicle

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques


Durada

2000 hores

 • 1683 en el Institut Rambla Prim
 • 317 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
2
Instal•lacions elèctriques interiors
 • UF1. Equips, dispositius, materials i eines.
 • UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.
 • UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.
 • UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.
 • UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica
  d’Instal•lacions elèctriques.
132
3
Instal•lacions de distribució
 • UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió.
 • UF2. Instal·lacions d’enllaç.
66
4
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • UF1. Instal·lacions d’antenes.
 • UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.
66
5
Instal•lacions domòtiques
 • UF1. Automatització d’habitatges.
 • UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.
 • UF3. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.
 • UF4. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.
 • UF5. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.
132
6
Instal•lacions solars fotovoltaiques
 • UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
66
8
Instal•lacions elèctriques especials
 • UF1. Instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • UF2. Instal·lacions de receptors i de característiques especials.
 • UF3. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials
121
9
Electrònica
 • UF1. Electrònica digital.
 • UF2. Electrònica analògica
66
10
Electrotècnia
 • UF1. Corrent continu i electromagnetisme.
 • UF2. Corrent altern.
 • UF3. Màquines elèctriques.
 • UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques
154
11
Formació i orientació laboral
 • UF1. Incorporació al treball.
 • UF2. Prevenció de riscos laborals.
82
12
Empresa iniciativa emprenedora
 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
50
Mòdul professional
2 Instal•lacions elèctriques interiors
Unitats formatives
 • UF1. Equips, dispositius, materials i eines.
 • UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.
 • UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.
 • UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.
 • UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica
  d’Instal•lacions elèctriques.
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
3 Instal•lacions de distribució
Unitats formatives
 • UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió.
 • UF2. Instal·lacions d’enllaç.
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
Unitats formatives
 • UF1. Instal·lacions d’antenes.
 • UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
5 Instal•lacions domòtiques
Unitats formatives
 • UF1. Automatització d’habitatges.
 • UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.
 • UF3. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.
 • UF4. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.
 • UF5. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
6 Instal•lacions solars fotovoltaiques
Unitats formatives
 • UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
8 Instal•lacions elèctriques especials
Unitats formatives
 • UF1. Instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • UF2. Instal·lacions de receptors i de característiques especials.
 • UF3. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials
DURADA (HORES)
121
Mòdul professional
9 Electrònica
Unitats formatives
 • UF1. Electrònica digital.
 • UF2. Electrònica analògica
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
10 Electrotècnia
Unitats formatives
 • UF1. Corrent continu i electromagnetisme.
 • UF2. Corrent altern.
 • UF3. Màquines elèctriques.
 • UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques
DURADA (HORES)
154
Mòdul professional
11 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
 • UF1. Incorporació al treball.
 • UF2. Prevenció de riscos laborals.
DURADA (HORES)
82
Mòdul professional
12 Empresa iniciativa emprenedora
Unitats formatives
 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
DURADA (HORES)
50
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
1
Automatismes industrials
 • UF1. Dibuix tècnic aplicat als automatismes.
 • UF2. Mecanització de quadres elèctrics.
 • UF3. Automatització elèctrica cablada.
 • UF4. Automatització pneumàtica i electropneumàtica.
 • UF5. Automatització programable.
231
3
Instal•lacions de distribució
 • UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió.
 • UF2. Instal·lacions d’enllaç.
99
6
Instal•lacions solars fotovoltaiques
 • UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
66
7
Màquines elèctriques
 • UF1. Transformadors.
 • UF2. Màquines rotatives de corrent continu.
 • UF3. Màquines rotatives de corrent altern.
99
8
Instal•lacions elèctriques especials
 • UF1. Instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • UF2. Instal·lacions de receptors i de característiques especials.
 • UF3. Documentació tècnica de les instal•lacions elèctriques especials.
132
13
Anglès tècnic
 • UF1. Anglès tècnic
99
14
Síntesi
 • UF1. Síntesi.
66
15
Formació en centres de treball
317
Mòdul professional
1 Automatismes industrials
Unitats formatives
 • UF1. Dibuix tècnic aplicat als automatismes.
 • UF2. Mecanització de quadres elèctrics.
 • UF3. Automatització elèctrica cablada.
 • UF4. Automatització pneumàtica i electropneumàtica.
 • UF5. Automatització programable.
DURADA (HORES)
231
Mòdul professional
3 Instal•lacions de distribució
Unitats formatives
 • UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió.
 • UF2. Instal·lacions d’enllaç.
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
6 Instal•lacions solars fotovoltaiques
Unitats formatives
 • UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
7 Màquines elèctriques
Unitats formatives
 • UF1. Transformadors.
 • UF2. Màquines rotatives de corrent continu.
 • UF3. Màquines rotatives de corrent altern.
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
8 Instal•lacions elèctriques especials
Unitats formatives
 • UF1. Instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • UF2. Instal·lacions de receptors i de característiques especials.
 • UF3. Documentació tècnica de les instal•lacions elèctriques especials.
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
13 Anglès tècnic
Unitats formatives
 • UF1. Anglès tècnic
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
14 Síntesi
Unitats formatives
 • UF1. Síntesi.
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
15 Formació en centres de treball
Unitats formatives
DURADA (HORES)
317

Sortides Professionals

 • Personal instal•lador-mantenidor electricista.
 • Electricistes de construcció.
 • Electricistes industrials.
 • Electricistes de manteniment.
 • Personal instal•lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Personal instal•lador-mantenidor d’antenes.
 • Personal instal•lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Personal instal•lador-mantenidor d’equips i instal•lacions telefòniques.
 • Personal muntador d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica

A quins altres estudis dóna accés?

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat