Tècnic Superior en Administració i Finances

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels
requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què s’aprèn (competència general)

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Títol oficial del cicle

CFGS Administració i finances


Durada

2000 hores

 • 1583 en un centre educatiu
 • 416 en un centre de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

Horari de tarda:

 • de 15 h. a 21.30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
01
Comunicació i atenció al client
 • UF1 Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa i atenció al client.
 • UF2 Atenció al client.
 • UF3 Gestió documental, arxiu i registre.
132
02
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • UF1 Organització de la documentació jurídica i empresarial
 • UF2 Contractació empresarial
 • UF3 Tramitació davant les Administracions Públiques
99
03
Procés integral de l’activitat comercial
 • UF1 Patrimoni i metodologia comptable.
 • UF2 Fiscalitat empresarial.
 • UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria.
 • UF4 Registre comptable i comptes anuals
198
04
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • UF1 Processos administratius de recursos humans
 • UF2 Reclutament i desenvolupament professional
66
05
Ofimàtica i procés de la informació
 • UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades.
 • UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la
  informació escrita.
 • UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions.
132
06
Anglès
 • UF1 Anglès tècnic
132
10
Gestió logística i comercial
 • UF1 Planificació de l’aprovisionament
 • UF2 Selecció i control de proveïdors
 • UF3 Operativa i control de la cadena logística
99
12
Formació i orientació laboral
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
66
Mòdul professional
01 Comunicació i atenció al client
Unitats formatives
 • UF1 Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa i atenció al client.
 • UF2 Atenció al client.
 • UF3 Gestió documental, arxiu i registre.
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Unitats formatives
 • UF1 Organització de la documentació jurídica i empresarial
 • UF2 Contractació empresarial
 • UF3 Tramitació davant les Administracions Públiques
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
03 Procés integral de l’activitat comercial
Unitats formatives
 • UF1 Patrimoni i metodologia comptable.
 • UF2 Fiscalitat empresarial.
 • UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria.
 • UF4 Registre comptable i comptes anuals
DURADA (HORES)
198
Mòdul professional
04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Unitats formatives
 • UF1 Processos administratius de recursos humans
 • UF2 Reclutament i desenvolupament professional
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
05 Ofimàtica i procés de la informació
Unitats formatives
 • UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades.
 • UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la
  informació escrita.
 • UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions.
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
06 Anglès
Unitats formatives
 • UF1 Anglès tècnic
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
10 Gestió logística i comercial
Unitats formatives
 • UF1 Planificació de l’aprovisionament
 • UF2 Selecció i control de proveïdors
 • UF3 Operativa i control de la cadena logística
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
12 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
66
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
07
Gestió de recursos humans
 • UF1 Procés de contractació
 • UF2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials
66
08
Gestió financera
 • UF1 Anàlisi i previsió financeres
 • UF2 Productes del mercat financer i d’assegurances
 • UF3 Fonts de finançament i selecció d’inversions
132
09
Comptabilitat i fiscalitat
 • UF1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria
 • UF2 Comptabilitat de costos
 • UF3 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer
99
11
Simulació empresarial
 • UF1 Simulació empresarial
99
13
Projecte d’administració i finances
 • UF1 Projecte d’administració i finances
264
14
Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball
416
Mòdul professional
07 Gestió de recursos humans
Unitats formatives
 • UF1 Procés de contractació
 • UF2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
08 Gestió financera
Unitats formatives
 • UF1 Anàlisi i previsió financeres
 • UF2 Productes del mercat financer i d’assegurances
 • UF3 Fonts de finançament i selecció d’inversions
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
09 Comptabilitat i fiscalitat
Unitats formatives
 • UF1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria
 • UF2 Comptabilitat de costos
 • UF3 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
11 Simulació empresarial
Unitats formatives
 • UF1 Simulació empresarial
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
13 Projecte d’administració i finances
Unitats formatives
 • UF1 Projecte d’administració i finances
DURADA (HORES)
264
Mòdul professional
14 Formació en centres de treball
Unitats formatives
 • Formació en centres de treball
DURADA (HORES)
416

Sortides Professionals

Aquest professional exercirà l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, particularment en el sector serveis, així com
en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, fent tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Administratiu o administrativa d’oficina.
 • Administratiu o administrativa comercial.
 • Administratiu financer o administrativa financera.
 • Administratiu o administrativa comptable.
 • Administratiu o administrativa de logística.
 • Administratiu o administrativa de banca i d’assegurances.
 • Administratiu o administrativa de recursos humans.
 • Administratiu o administrativa de l’administració pública.
 • Administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic o tècnica en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat