Tècnic superior en Educació i Control Ambiental

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superat la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.
Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

Què s’aprèn (competència general)

La competència general d’aquest títol consisteix a sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, informant sobre els seus valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, així com fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.

Títol oficial del cicle

Tècnic superior en Educació i Control Ambiental


Durada

2000 hores

 • 1584 en el Institut Rambla Prim
 • 416 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

1er curs: Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres

2n curs: Horari de tarda:

 • de 15:00 h. a 21:30 h. de dilluns a divendres. El cicle es pot cursar en modalitat DUAL.

Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
01
Estructura i dinàmica del medi ambient
 • UF1. Autoecologia i sinecologia
 • UF2. Demoecologia
 • UF3. Interacció ésser humà-ecosistema
99
02
Medi natural
 • UF1. Caracterització d’hàbitats
 • UF2. Caracterització d’espècies
 • UF3. Control i seguiment d’espècies
132
03
Activitats humanes i problemàtica ambiental
 • UF1. L’impacte ambiental de les activitats humanes
 • UF2. Bones pràctiques i mesures sostenibles
 • UF3. Estudi d’Impacte Ambiental
99
04
Mètodes i productes cartogràfics
 • UF1. Mètodes i productes cartogràfics
66
06
Tècniques d’educació ambiental
 • UF1. Tècniques d’educació ambiental
132
07
Programes d’educació ambiental
 • UF1. Disseny de programes d’educació ambiental.
 • UF2. Activitats d’educació ambiental.
 • UF3. Avaluació de programes d’educació ambiental.
132
08
Gestió Ambiental
 • UF1. Control de les emissions de l’aire
 • UF2. Anàlisi del cicle de vida dels productes
 • UF3. Control dels abocaments
99
10
Habilitats Socials
 • UF1. Habilitats de comunicació
 • UF2. Dinamització de grups
132
11
FOL
 • UF1. Incorporació al treball
 • UF2. Prevenció de riscos laborals
66
Mòdul professional
01 Estructura i dinàmica del medi ambient
Unitats formatives
 • UF1. Autoecologia i sinecologia
 • UF2. Demoecologia
 • UF3. Interacció ésser humà-ecosistema
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
02 Medi natural
Unitats formatives
 • UF1. Caracterització d’hàbitats
 • UF2. Caracterització d’espècies
 • UF3. Control i seguiment d’espècies
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
03 Activitats humanes i problemàtica ambiental
Unitats formatives
 • UF1. L’impacte ambiental de les activitats humanes
 • UF2. Bones pràctiques i mesures sostenibles
 • UF3. Estudi d’Impacte Ambiental
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
04 Mètodes i productes cartogràfics
Unitats formatives
 • UF1. Mètodes i productes cartogràfics
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
06 Tècniques d’educació ambiental
Unitats formatives
 • UF1. Tècniques d’educació ambiental
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
07 Programes d’educació ambiental
Unitats formatives
 • UF1. Disseny de programes d’educació ambiental.
 • UF2. Activitats d’educació ambiental.
 • UF3. Avaluació de programes d’educació ambiental.
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
08 Gestió Ambiental
Unitats formatives
 • UF1. Control de les emissions de l’aire
 • UF2. Anàlisi del cicle de vida dels productes
 • UF3. Control dels abocaments
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
10 Habilitats Socials
Unitats formatives
 • UF1. Habilitats de comunicació
 • UF2. Dinamització de grups
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
11 FOL
Unitats formatives
 • UF1. Incorporació al treball
 • UF2. Prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
66
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
05
Desenvolupament en el medi
 • UF1. Preparació d’itineraris
 • UF2. Resolució de contingències en el medi
66
08
Gestió ambiental
 • UF4. Gestió ambiental en les organitzacions
33
09
Activitats d’ús públic
 • UF1. Disseny de programes i activitats d’ús públic
 • UF2. Control i manteniment dels espais i equipaments
 • UF3. Conservació d’espais naturals
 • UF4. Vigilància i control dels espais naturals
99
12
EiE
 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
66
13
Anglès tècnic
 • UF1. Anglès tècnic
99
14
Projecte d'educació i control ambiental
 • UF1. Projecte d’educació i control ambiental
264
15
Formació en centres de treball
 • FCT
416
Mòdul professional
05 Desenvolupament en el medi
Unitats formatives
 • UF1. Preparació d’itineraris
 • UF2. Resolució de contingències en el medi
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
08 Gestió ambiental
Unitats formatives
 • UF4. Gestió ambiental en les organitzacions
DURADA (HORES)
33
Mòdul professional
09 Activitats d’ús públic
Unitats formatives
 • UF1. Disseny de programes i activitats d’ús públic
 • UF2. Control i manteniment dels espais i equipaments
 • UF3. Conservació d’espais naturals
 • UF4. Vigilància i control dels espais naturals
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
12 EiE
Unitats formatives
 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
13 Anglès tècnic
Unitats formatives
 • UF1. Anglès tècnic
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
14 Projecte d'educació i control ambiental
Unitats formatives
 • UF1. Projecte d’educació i control ambiental
DURADA (HORES)
264
Mòdul professional
15 Formació en centres de treball
Unitats formatives
 • FCT
DURADA (HORES)
416

Sortides Professionals

 • Educador/a ambiental
 • Informador ambiental
 • Monitor d’educació ambiental
 • Documentalista ambiental
 • Guia ambiental
 • Programador d’activitats ambientals
 • Monitor de campanyes ambientals
 • Guia-intèrpret del patrimoni natural
 • Professional del servei de gestió ambiental
 • Professional del servei de medi ambient
 • Tècnic en control d’espais naturals
 • Monitor de la natura
 • Agent mediambiental o similar
 • Monitor d’equipaments ambientals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat