Tècnic superior en Energies Renovables

QUI EL POT CURSAR (ACCÉS)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superat la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.
Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

QUÈ S'APRÈN (COMPETÈNCIA GENERAL)

Efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l’operació i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica, promocionar instal·lacions, desenvolupar projectes i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques i gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment i realitzar l’operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

Títol oficial del cicle

Tècnic superior en Energies Renovables


Durada

2000 hores

 • 1584 en el Institut Rambla Prim
 • 416 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

1er curs: Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres

2n curs: Horari de tarda:

 • de 15:00 h. a 21:30 h. de dilluns a divendres. El cicle es pot cursar en modalitat DUAL.

ESTRUCTURA CICLE FORMATIU

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
01
Subestacions elèctriques
UF1 Interpretació de projectes de subestacions elèctriques
UF2 Muntatge de subestacions elèctriques
UF3 Manteniment de subestacions elèctriques
UF4 Operacions locals en subestacions elèctriques
132
03
Prevenció de riscos elèctrics
UF1 Efectes fisiològics i riscos del corrent elèctric
UF2 Protocols de seguretat en instal·lacions elèctriques
UF3 Pla d’emergència en instal·lacions elèctriques
66
04
Configuració d’instal•lacions solars fotovoltaiques
UF1 Estudis de viabilitat en instal·lacions solars fotovoltaiques
UF2 Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques
UF3 Documentació administrativa i tècnica d’instal·lacions

solars fotovoltaiques

 

66
05
Gestió del muntatge d'instal•lacions solars fotovoltaiques
UF1 Característiques i equips de les instal·lacions solars

fotovoltaiques

UF2 Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
UF3 Gestió del manteniment i prevenció de riscos

d’instal·lacions solars fotovoltaiques

132
06
Gestió del muntatge de parcs eòlics
UF1 Planificació del muntatge d’instal·lacions d’energia

eòlica

UF2 Muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica
UF3 Seguretat en les instal·lacions d’energia eòlica
132
08
Sistemes elèctrics en centrals
UF1 Característiques i materials dels sistemes elèctrics
UF2 Mesures i qualitat de l’energia elèctrica
UF3 Màquines elèctriques
UF4 Aparellatge, protecció i sistemes auxiliars a les

centrals elèctriques

99
10
Formació i orientació laboral
UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals
66
11
Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66
12
Anglès tècnic

UF1 Anglès tècnic

99
0
Tutoria
33
Mòdul professional
01 Subestacions elèctriques
Unitats formatives
UF1 Interpretació de projectes de subestacions elèctriques
UF2 Muntatge de subestacions elèctriques
UF3 Manteniment de subestacions elèctriques
UF4 Operacions locals en subestacions elèctriques
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
03 Prevenció de riscos elèctrics
Unitats formatives
UF1 Efectes fisiològics i riscos del corrent elèctric
UF2 Protocols de seguretat en instal·lacions elèctriques
UF3 Pla d’emergència en instal·lacions elèctriques
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
04 Configuració d’instal•lacions solars fotovoltaiques
Unitats formatives
UF1 Estudis de viabilitat en instal·lacions solars fotovoltaiques
UF2 Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques
UF3 Documentació administrativa i tècnica d’instal·lacions

solars fotovoltaiques

 

DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
05 Gestió del muntatge d'instal•lacions solars fotovoltaiques
Unitats formatives
UF1 Característiques i equips de les instal·lacions solars

fotovoltaiques

UF2 Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
UF3 Gestió del manteniment i prevenció de riscos

d’instal·lacions solars fotovoltaiques

DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
06 Gestió del muntatge de parcs eòlics
Unitats formatives
UF1 Planificació del muntatge d’instal·lacions d’energia

eòlica

UF2 Muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica
UF3 Seguretat en les instal·lacions d’energia eòlica
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
08 Sistemes elèctrics en centrals
Unitats formatives
UF1 Característiques i materials dels sistemes elèctrics
UF2 Mesures i qualitat de l’energia elèctrica
UF3 Màquines elèctriques
UF4 Aparellatge, protecció i sistemes auxiliars a les

centrals elèctriques

DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
10 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
11 Empresa i iniciativa emprenedora
Unitats formatives

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
12 Anglès tècnic
Unitats formatives

UF1 Anglès tècnic

DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
0 Tutoria
Unitats formatives
DURADA (HORES)
33

SORTIDES ACADÈMIQUES

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat