Nou grup del CFGM Gestió administrativa - Horari de matí - Institut Rambla Prim
Actualitat Nou grup del CFGM Gestió administrativa – Horari de matí

1 September 2021

IRP

Informem que s’ha obert una nova línia del CFGM Gestió administrativa en horari de matí.

Destinataris: poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament.

Procediment: les persones interessades han de presentar, dins el termini previst, una sol·licitud d’admissió a al centre.

Caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa següent:

  • document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora;
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda.
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles del grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau.

Criteris per l’assignació de places:

Si la demanda és inferior a l’oferta, s’assignen directament.

En cas que hi hagi més peticions que places, s’ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

  • Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s’ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada.
  • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s’atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal.
  • S’actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s’exhaureix l’oferta.

Calendari:

  • Publicació al web del centre educatiu de l’oferta total disponible: 8 de setembre de 2021.
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre.