Places vacants disponibles per a la llista d'espera - Institut Rambla Prim
Actualitat Places vacants disponibles per a la llista d’espera

25 July 2022

IRP

El nombre de places vacants per a l’alumnat per a l’accès de l’alumnat en la llista d’espera és el següent per a 1r curs i 2n curs respectivament:

CFGM Gestió administrativa 1r/2n: 15/20

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r/2n: 4/21

CFGS Administració i Finances 1r/2n: 10/Complet

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats 1r/2n: 20/7

CFGS Automatització i Robòtica Insdustrial 1r/2n: 8/8

CFGS Electromedicina clínica 1r/2n: 10/5

CFGS Educació i control ambiental 1r/2n: 11/8

Es recroda que l’acte públic per a ocupar aquestes places vacants es realitzarà el dia 26 de juliol a les 9.00h en primera convocatòria i a les 10.00h en segona per a l’assignació de les places vacants a les persones incloses a la llista d’espera de cada cicle. L’horari de secretaria per a les persones que s’han presentat a l’acte públic serà el dia 26 (de 9:00 a 13:30) i dia 27 de juliol (de 9:00 a 12:30)

A l’acte ha d’assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà fer-ho qualsevol altra en representació degudament autoritzada. La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.

Es important portar el formulari de matrícula descarregat i complimentat.

És imprescindible portar tota la documentació que es demana.

Tant el formulari com la documentació sol·licitada la trobareu relacionada en la “noticia” Publicació de les llistes definitives i matrícula de grau superior per a CFGS i en la “noticia” Publicació llistes definitives i matrícula de Grau mitjà per a CFGM.

 

 

ATENCIÓ:

Per facilitar-vos la gestió (per si no us funcionés l’enllaç a les noticies abans esmentades) us informem de la documentació que heu de portar juntament amb una targeta bancària per fer els pagaments mitjançant caixer autòmatic o l’APP bancària de la vostra entitat financera. Per a grau mitjà l’import és de 50€ i per grau superior (dos transferències diferents) de 50€ d’una banda i 360€ d’una altra. El “Concepte” de la transferència ve definit en el full informatiu de les noticies abans esmentades.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER A GRAU MITJÀ:

– Imprès de matrícula emplenat i signat pels pares (si l’alumne/a és menor d’edat)

– Fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare/tutor/a (si l’alumne/a és menor d’edat)

– Fotocòpia del Llibre de família –full dels pares i full de l’alumne/a- (si  l’alumne/a  és  menor d’edat)

– 2 fotografies actuals mida carnet

– Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport en vigor

– Fotocòpia de la targeta sanitària

– Fotocòpia de l’informe de vida laboral o capçalera d’una nòmina si l’alumne/a ha treballat. O bé, fotocòpia del NUSS (Núm. Afiliació a la Seg. Social a efectes laborals).  En cas que l’alumne/a no hagi treballat  encara  l’ha  de  sol.licitar, presencialment,  en qualsevol oficina de Tresoreria de la Seg. Social presentant original DNI o NIE.

– Comprovant d’haver fet la transferència/els pagaments al compte de l’Institut del BBVA.

A més de tot l’anterior un dels documents següents, segons els últims estudis superats:

– Títol o Resguard del títol de l’ESO (original i fotocòpia) i Historial acadèmic d’aquests estudis (original i fotocòpia).

– Certificat ORIGINAL de superació del Curs d’Incorporació a CFG. Mitjà

– Certificat ORIGINAL de superació de la prova d’accés a CFG. Mitjà

– Títol o Resguard del títol de FP1 (original i fotocòpia)

– Certificat ORIGINAL de 1r i 2n curs de BUP totalment superats

Per cursar estudis de SEGON curs de cicles formatius per a alumnes de nou ingrés:

A més a més de tot allò especificat en el punt anterior, un certificat original per matèries amb la qualificació obtinguda a cada una de les unitats formatives i dels mòduls dels estudis cursats prèviament.

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER A GRAU SUPERIOR:

– Imprès de matrícula emplenat i signat pels pares (si l’alumne/a és menor d’edat)

– Fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare/tutor/a (si l’alumne/a és menor d’edat)

– Fotocòpia del Llibre de família –full dels pares i full de l’alumne/a- (si  l’alumne/a  és  menor d’edat)

– 2 fotografies actuals mida carnet

– Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport en vigor

– Fotocòpia de la targeta sanitària

– Fotocòpia de l’informe de vida laboral o capçalera d’una nòmina si l’alumne/a ha treballat. O bé, fotocòpia del NUSS (Núm. Afiliació a la Seg. Social a efectes laborals).  En cas que l’alumne/a no hagi treballat  encara  l’ha  de  sol.licitar, presencialment,  en qualsevol oficina de Tresoreria de la Seg. Social presentant original DNI o NIE.

– Comprovant d’haver fet la transferència/els pagaments al compte de l’Institut del BBVA.

A més de tot l’anterior un dels documents següents, segons els últims estudis superats:

– Resguard de títol o Títol de Batxillerat (original i fotocòpia) i Historial acadèmic d’aquests estudis (original i fotocòpia).

– Títol o resguard del títol del CF de grau mitjà aprovat (original i fotocòpia)

– Certificat ORIGINAL de superació de la prova d’accés a CFG. Superior

– Certificat ORIGINAL de superació del Curs d’Incorporació a CFG. Superior

– Títol de FP2 (original i fotocòpia)

– Títol de BUP o resguard d’haver-lo sol·licitat (original i fotocòpia) i certificat per assignatures de COU

Per cursar estudis de SEGON curs de cicles formatius per a alumnes de nou ingrés:

A més a més de tot allò especificat en el punt anterior, un certificat original per matèries amb la qualificació obtinguda a cada una de les unitats formatives i dels mòduls dels estudis cursats prèviament.