Publicació de les sol·licituds valorades provisionals IFE 2022-2023 - Institut Rambla Prim
Actualitat Publicació de les sol·licituds valorades provisionals IFE 2022-2023

1 June 2022

IRP

 

PREINSCRIPCIÓ A ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS ORGANITZATS PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS VALORADES PROVISIONAL. CURS 2022/2023 IFE

Valoració provisional IFE 22_23

Contra la relació baremada de sol·licituds es pot presentar reclamació davant el centre demanat en primer lloc del 3 al 7 de juny de 2022.
2 de juny de 2022 a les 13:00: sorteig públic per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts