Secretaria Sol·licitud certificats

Podeu sol·licitar un certificat omplint el formulari:


  1. Dades Personales


  2. Dades D'Estudi

  3. Ho he cursat a l'Institut Rambla Prim
   SiNo

   Arxiu(s)


   Quedo assabentat/da que, en cas de no poder venir a recollir personalment el document sol·licitat i en compliment de la Llei de protección de dades, hauré d’autoritzar per escrit a una altra persona que haurà d’adjuntar, igualment, el seu document d’identitat. L’autorització haurà de dur la meva signatura original

  Els certificats es podran recollir a la Secretaria de l’Institut al cap de set dies hàbils des de la data de la sol·licitud, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.

  En el cas que no pugueu venir personalment al centre, haureu d’omplir el document d’autorització de sol·licitud i/o lliurament de documentació.

  Certificats de català

  Sol·licitud de certificats de català B2 i C1

  Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre el temps de resolució de la sol·licitud pot ser més llarg a causa procés de preinscripció i matrícula del proper curs.

  Documentació general que s’ha d’aportar:

  • Certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar i ha aprovat els estudis, on consti que s’ha cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
  • Títols (EGB, ESO, BATXILLERAT, BUP, FP-1, FP-2)
  • Originals i fotocòpies de tots els documents que s’han de presentar a les nostres oficines.

  Quadre d’equivalències

  Nivell B2 (intermedi)

  Títol presentat
  S’ha d’haver estudiat a Catalunya
  Documents que cal presentar

  Títol de graduat escolar (EGB)

  Tota l’EGB a Catalunya i cursat i  aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Títol d’EGB

  Títol FP1

  Tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Certificat acadèmic d’FP1
  • Títol d’EGB i FP1
  Títol presentat

  Títol de graduat escolar (EGB)

  S’ha d’haver estudiat a Catalunya

  Tota l’EGB a Catalunya i cursat i  aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

  Documents que cal presentar

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Títol d’EGB
  Títol presentat

  Títol FP1

  S’ha d’haver estudiat a Catalunya

  Tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

  Documents que cal presentar

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Certificat acadèmic d’FP1
  • Títol d’EGB i FP1

  Nivell C1 (suficiència)

  Títol presentat
  S’ha d’haver estudiat a Catalunya
  Documents que cal presentar

  Títol BUP

  Tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Llibre/certificat de BUP
  • Títol EGB i BUP

  Títol FP2

  Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2
  • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2

  Títol BATXILLERAT

  Almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat de primària, d’ESO i Batxillerat
  • Títol ESO i Batxillerat

  Títol ESO

  Almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana, és d’aplicació als títols de graduat en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat de primària i d’ESO
  • Títol ESO

  Títol ESO obtingut en centres i aules de formació de persones adultes

  Almenys 8 cursos qualsevol entre la primària i l’ESO  cursats a Catalunya i cursat i aprovat l’àrea de llengua catalana en els centres i aules de formació de persones adultes.

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat de primària i d’ESO
  • Certificat del centre d’adults
  Títol presentat

  Títol BUP

  S’ha d’haver estudiat a Catalunya

  Tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

  Documents que cal presentar

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Llibre/certificat de BUP
  • Títol EGB i BUP
  Títol presentat

  Títol FP2

  S’ha d’haver estudiat a Catalunya

  Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

  Documents que cal presentar

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat d’EGB
  • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2
  • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2
  Títol presentat

  Títol BATXILLERAT

  S’ha d’haver estudiat a Catalunya

  Almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

  Documents que cal presentar

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat de primària, d’ESO i Batxillerat
  • Títol ESO i Batxillerat
  Títol presentat

  Títol ESO

  S’ha d’haver estudiat a Catalunya

  Almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana, és d’aplicació als títols de graduat en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008

  Documents que cal presentar

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat de primària i d’ESO
  • Títol ESO
  Títol presentat

  Títol ESO obtingut en centres i aules de formació de persones adultes

  S’ha d’haver estudiat a Catalunya

  Almenys 8 cursos qualsevol entre la primària i l’ESO  cursats a Catalunya i cursat i aprovat l’àrea de llengua catalana en els centres i aules de formació de persones adultes.

  Documents que cal presentar

  Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Llibre/certificat de primària i d’ESO
  • Certificat del centre d’adults

  En el cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat, la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o el certificat equivalent.

  Per més informació consulteu l’Ordre VCP/491/2009 modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5610, de 19/04/2010.

  Aquelles persones que no compleixin els requisits detallats a la graella segons la seva petició s’han d’adreçar a: Departament d’Educació.

  Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre el temps de resolució de la sol·licitud pot ser més llarg degut al procès de preinscripció i matrícula del proper curs.

  L’horari de secretaria és el següent:

  Hivern:

  Matí de 9:00 a 13:30
  Tarda de dilluns i dimecres
  de 15:30 a 18:30

  Estiu:

  Matí de 9:00 a 13:30

  Sol·licita informació


   He llegit i accepto els termes i la política de privacitat