Xarxes Mobilitat Internacional

Què és?
Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport.

Quins objectius principals té, vinculats a la joventut?

 • Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats
 • Promoure la participació en la vida democràtica a Europa, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social
 • Incrementar les oportunitats de mobilitat
 • Millorar la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut, en particular mitjançant una major cooperació entre les organitzacions juvenils
 • Complementar les reformes de polítiques de joventut a nivell local, regional i nacional
 • Donar suport al reconeixement de l’aprenentatge no formal
 • Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves

Quant dura?

Tindrà una vigència de set anys: de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2020.

Modalitats:

 • Pràctiques adreçades a l’alumnat, dins el mòdul de formació pràctica en centres de treball.
 • Pràctiques adreçades a l’alumnat, dins d’altres mòduls.
 • Adreçada al professorat de cicles formatius, per a incorporar la llengua anglesa als ensenyaments.

Selecció de participants

Serà l’equip docent de CF qui farà conjuntament amb la coordinadora i professors responsables del grup de treball la selecció de l’alumnat participant. S’oferirà a tot l’alumnat de CF tant de primer com de segon dels cicles formatius que s’imparteixen al centre.

 • L’alumnat ha de tenir coneixements d’anglès o d’italià a fi de desenvolupar l’FCT amb correcció. En el cas, que un alumne no assoleixi aquest requisit, podrà participar en el projecte sempre i quan es comprometi a millorar el seu nivell d’anglès o d’italià durant el curs escolar.
 • Es descartaran aquells alumnes que encara que siguin bons en idioma estranger, no presentin una bona actitud ni prou interès en el cicle formatiu.
 • Es prioritzaran aquells alumnes que tinguin interès en la dimensió europea, és a dir, aquells que prefereixin fer l’estada d’FCT a l’estranger.
 • Es prioritzaran aquells alumnes que obtinguin bons resultats acadèmics.
 • Des del centre es donaran facilitats per tal que cap alumne deixi de participar en el projecte encara que no tingui prou recursos econòmics.

Puntuació dels criteris de selecció Erasmus+

IDIOMA ESTRANGER

La puntuació s’obté amb la presentació de certificats oficials o bé entrevista amb professor/a d’idiomes.

NIVELL B2

5 punts

NIVELL B1

3 punts

NIVELL B2

5 punts

NIVELL B1

3 punts

ACTITUD

L’actitud comprèn l’interès pels estudis, regularitat en l’assistència, participació activa a les classes…
La valoració la farà l’equip docent.

ACTIVA

De 1 a 3 punts

PASSIVA

0 punts

ACTIVA

De 1 a 3 punts

PASSIVA

0 punts

EXPEDIENT ACADÈMIC

Es prendrà com a referència la mitjana de les notes obtingudes a la primera avaluació del cicle formatiu que s’està cursant i de les notes del curs anterior:

De 7 a 10

2 punts

De 5 a 7

1 punt

De 7 a 10

2 punts

De 5 a 7

1 punt

Documents
Format

Presentació general

PDF

Més informació

Què és Mobility Tool+

PDF

Informació Erasmus+

Carta Erasmus+ ES/EN

Documents

Presentació general

Format

PDF

Documents

Més informació

Format
Documents

Què és Mobility Tool+

Format

PDF

Documents

Informació Erasmus+

Format
Documents

Carta Erasmus+ ES/EN

Format

Convocatòria  mobilitat Erasmus+ per al curs 2019-2020

Lliurament de la documentació: del xxxxxx al xxxxxx, on-line

Si estàs interessada/t en aplicar a una beca o ajuda de mobilitat per a aquest curs a continuació t’indiquem els passos a seguir, els documents a lliurar i et donem alguns documents d’exemple. Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos.

Procés per registrar-se per a la convocatòria:

Llistat dels documents per aplicar:

 • La sol·licitud omplerta.
 • El teu curriculum vitae (CV) segons l’EUROPASS.
 • La carta de motivació.
 • El teu perfil professional o portafoli.
 • Nota mitjana de l’últim curs realitzat (registre o butlletí de notes).
 • Certificat o document que acrediti el nivell d’idioma (si es disposa d’ell). En cas contrari es portarà a terme una prova de nivell.
 • Un vídeo de 3 minuts màxim. Gravat amb el teu mòbil, explicant-nos per què vols tenir l’experiència de mobilitat i els motius per els que hauries d’anar-hi.

En aquest enllaç trobaràs una excel·lent guia per aplicar, està en anglès.
Gràcies a www.perfectmatch.fi i a les entitats involucrades per una guia tan completa.

Passes a seguir:

 • Descarrega't tots els documents necessaris per aplicar.
 • Omple la teva sol·licitud i desa-la en PDF amb el següent nom segons el cas
 • Per a Grau Mitjà:
  • ElTeuNomGognoms_CicleFormatiu_GM_KA102 2019-20.
 • Per a Grau Superior:
  • ElTeuNomGognoms_CicleFormatiu_GS_KA103 2019-20.
 • Crea el teu CV en anglès segons l’Europass. Desa’l en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_CV.
 • Fes la teva carta de motivació. Desa-la en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_MotivLetter.
 • Redacta el teu perfil professional i/o portafoli. Desa’l en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_profile.
 • Demana el teu document de nota mitjana.
 • Prepara el certificat d’idiomes.
 • Grava’t en vídeo. Et recomanem que assagis una mica el que diràs, que busquis un lloc amb un fons adequat, un bon somriure i a gravar. No et passis, volem escoltar-te amb atenció però l’estona justa.

Convocatòria

Si vols descarregar-te la convocatòria, ho pots fer des d’aquest enllaç.

Documents per descarregar la sol·licitud

Des dels següents enllaços podràs descarregar-te la sol·licitud segons el grau que curses:

Documents
Format

Enllaç per a Grau Mitjà

PDF

Enllaç per a Grau Superior

PDF

Documents

Enllaç per a Grau Mitjà

Format

PDF

Documents

Enllaç per a Grau Superior

Format

PDF

El curriculum vitae

En aquest enllaç trobaràs una guia per fer el teu CV. La guia està en anglès. Si la prefereixes en castellà, la trobaràs amb aquest enllaç.
Des d’aquest enllaç pots accedir a la pàgina web per fer el teu Europass CV, o si ho prefereixes, enllaç pots descarregar-te la plantilla del CV en Microsoft Word.

La convocatòria

Descarrega-la des d’aquest enllaç.

Documents
Format
Documents
Format

Guia d’Erasmus+

Documents
Format
Documents
Format

Procés de selecció
Calendari
A

Lliurament de la documentació esmentada en el punt I.1. de la convocatòria.

22/04/2019

B
C
D
Procés de selecció
A

Lliurament de la documentació esmentada en el punt I.1. de la convocatòria.

Calendari

22/04/2019

Procés de selecció
B
Calendari
Procés de selecció
C
Calendari
Procés de selecció
D
Calendari

Sol·licita informació


He llegit i accepto els termes i la política de privacitat