Automatització i Robòtica Industrial

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què s’aprèn (competència general)

A desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tothom.

Títol oficial del cicle

CFGS Automatització i Robòtica Industrial


Durada

2000 hores

 • 1650 en el Institut Rambla Prim
 • 350 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

Horari de tarda:

 • de 15 h. a 21.30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
1
Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
 • UF1: Automatització elèctrica cablada
 • UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica
132
2
Sistemes seqüencials programables
 • UF1: Instal·lació i muntatge de PLCs
 • UF2: Programació de PLCs
 • UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
132
3
Sistemes de mesura i regulació
 • UF1: Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament
 • UF2: Sistemes de regulació automàtica
 • UF3: Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
132
4
Sistemes de potència
 • UF1: Configuració d’instal•lacions elèctriques
 • UF2: Màquines elèctriques
 • UF3: Electrònica de potència
132
5
Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial
 • UF1: Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • UF2: Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • UF3: Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
66
6
Sistemes programables avançats
 • UF1 Sistemes avançats de control industrial
 • UF2 Sensors avançats
66
10
Informàtica industrial
 • UF1 Equips, xarxes locals i entorn Web
 • UF2 Programació d’equips i sistemes industrials
 • UF3 Administració pública
 • UF4 Fiscalitat empresarial bàsica
99
11
Formació i orientació laboral
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
82
12
Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
50
Mòdul professional
1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
Unitats formatives
 • UF1: Automatització elèctrica cablada
 • UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
2 Sistemes seqüencials programables
Unitats formatives
 • UF1: Instal·lació i muntatge de PLCs
 • UF2: Programació de PLCs
 • UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
3 Sistemes de mesura i regulació
Unitats formatives
 • UF1: Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament
 • UF2: Sistemes de regulació automàtica
 • UF3: Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
4 Sistemes de potència
Unitats formatives
 • UF1: Configuració d’instal•lacions elèctriques
 • UF2: Màquines elèctriques
 • UF3: Electrònica de potència
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
5 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial
Unitats formatives
 • UF1: Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • UF2: Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • UF3: Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
6 Sistemes programables avançats
Unitats formatives
 • UF1 Sistemes avançats de control industrial
 • UF2 Sensors avançats
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
10 Informàtica industrial
Unitats formatives
 • UF1 Equips, xarxes locals i entorn Web
 • UF2 Programació d’equips i sistemes industrials
 • UF3 Administració pública
 • UF4 Fiscalitat empresarial bàsica
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
11 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
82
Mòdul professional
12 Empresa i iniciativa emprenedora
Unitats formatives
 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
DURADA (HORES)
50
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
7
Robòtica industrial
 • UF1: Configuració de robots industrials
 • UF2: Programació de robots industrials
 • UF3: Manteniment de robots industrials
 • UF4: Servo accionaments
99
8
Comunicacions industrials
 • UF1: Estructures i protocols de comunicacions industrials
 • UF2: Sistemes de control i supervisió de processos
 • UF3: Xarxes industrials
 • UF4: Sistemes d’accés remot a processos industrials
165
9
Integració de sistemes d’automatització industrial
 • UF1: Integració de sistemes d’automatització industrial
 • UF2: Muntatge, programació i ajust dels sistemes
 • UF3: Posada en marxa dels sistemes d’automatització
 • UF4: Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
132
13
Projecte d’automatització i robòtica industrial

UF1: Projecte de sistemes d’automatització i robòtica industrial

33
15
Mòdul Dual en automatització i robòtica industrial
 • UF1: Organització, configuració programació i muntatges
  d’automatització i robòtica
 • NA1: Equips de treball, conflictes i resolució.
 • Drets i deures i
  negociació col·lectiva
 • NA2: Organització interna de l’empresa i política comercial
 • NA3: Projecte d’Automatització i Robòtica industrial
 • NA4: Projecte col·laboració Instituts (OMRON)/Preparació
  CATSkills
 • NA5: Projecte de Robòtica educativa
330
14
Formació en centres de treball
350
Mòdul professional
7 Robòtica industrial
Unitats formatives
 • UF1: Configuració de robots industrials
 • UF2: Programació de robots industrials
 • UF3: Manteniment de robots industrials
 • UF4: Servo accionaments
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
8 Comunicacions industrials
Unitats formatives
 • UF1: Estructures i protocols de comunicacions industrials
 • UF2: Sistemes de control i supervisió de processos
 • UF3: Xarxes industrials
 • UF4: Sistemes d’accés remot a processos industrials
DURADA (HORES)
165
Mòdul professional
9 Integració de sistemes d’automatització industrial
Unitats formatives
 • UF1: Integració de sistemes d’automatització industrial
 • UF2: Muntatge, programació i ajust dels sistemes
 • UF3: Posada en marxa dels sistemes d’automatització
 • UF4: Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
13 Projecte d’automatització i robòtica industrial
Unitats formatives

UF1: Projecte de sistemes d’automatització i robòtica industrial

DURADA (HORES)
33
Mòdul professional
15 Mòdul Dual en automatització i robòtica industrial
Unitats formatives
 • UF1: Organització, configuració programació i muntatges
  d’automatització i robòtica
 • NA1: Equips de treball, conflictes i resolució.
 • Drets i deures i
  negociació col·lectiva
 • NA2: Organització interna de l’empresa i política comercial
 • NA3: Projecte d’Automatització i Robòtica industrial
 • NA4: Projecte col·laboració Instituts (OMRON)/Preparació
  CATSkills
 • NA5: Projecte de Robòtica educativa
DURADA (HORES)
330
Mòdul professional
14 Formació en centres de treball
Unitats formatives
DURADA (HORES)
350

Sortides Professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat