Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què s’aprèn (competència general)

A desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).
També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Títol oficial del cicle

CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats


Durada

2000 hores

 • 1650 en el Institut Rambla Prim
 • 350 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
1
Tècniques i processos en instal•lacions elèctriques
 • UF1: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis
 • UF2: Muntatge d’instal·lacions elèctriques especials
 • UF3: Tècniques de muntatge en xarxes elèctriques
 • UF4: Tècniques de muntatge d’instal·lacions d’enllumenat exterior
132
2
Tècniques i processos en instal•lacions domòtiques i automàtiques
 • UF1: Automatització industrial cablada
 • UF2: Automatització industrial amb autòmats programables
90
4
Configuració d’instal•lacions domòtiques i automàtiques regulació
 • UF2: Configuració d’automatismes industrials amb autòmats programables
42
3
Configuració d’instal•lacions elèctriques
 • UF1: Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis
 • UF2: Configuració d’instal·lacions elèctriques especials
 • UF3: Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • UF4: Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques
242
5
Documentació tècnica en instal•lacions elèctriques
 • UF1: Documentació gràfica en projectes d’instal·lacions elèctriques
 • UF2: Documentació escrita en projectes d’instal·lacions elèctriques
110
7
Gestió del muntatge i del manteniment d’instal•lacions elèctriques
 • UF1: Aprovisionament del muntatge d’instal·lacions elèctriques
 • UF2: Planificació del muntatge i del manteniment d’instal·lacions
  elèctriques
99
8
Processos en instal•lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions
 • UF1: Instal•lacions de televisió en edificis
 • UF2: Instal•lacions de telefonia i interfonia en edificis
66
9
Sistemes i circuits elèctrics
 • UF1: Circuits de corrent altern
 • UF2: Màquines elèctriques de corrent altern
 • UF3: Circuits electrònics
110
10
Formació i orientació laboral
 • UF2. Prevenció de riscos laborals. 33h
33
Mòdul professional
1 Tècniques i processos en instal•lacions elèctriques
Unitats formatives
 • UF1: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis
 • UF2: Muntatge d’instal·lacions elèctriques especials
 • UF3: Tècniques de muntatge en xarxes elèctriques
 • UF4: Tècniques de muntatge d’instal·lacions d’enllumenat exterior
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
2 Tècniques i processos en instal•lacions domòtiques i automàtiques
Unitats formatives
 • UF1: Automatització industrial cablada
 • UF2: Automatització industrial amb autòmats programables
DURADA (HORES)
90
Mòdul professional
4 Configuració d’instal•lacions domòtiques i automàtiques regulació
Unitats formatives
 • UF2: Configuració d’automatismes industrials amb autòmats programables
DURADA (HORES)
42
Mòdul professional
3 Configuració d’instal•lacions elèctriques
Unitats formatives
 • UF1: Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis
 • UF2: Configuració d’instal·lacions elèctriques especials
 • UF3: Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • UF4: Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques
DURADA (HORES)
242
Mòdul professional
5 Documentació tècnica en instal•lacions elèctriques
Unitats formatives
 • UF1: Documentació gràfica en projectes d’instal·lacions elèctriques
 • UF2: Documentació escrita en projectes d’instal·lacions elèctriques
DURADA (HORES)
110
Mòdul professional
7 Gestió del muntatge i del manteniment d’instal•lacions elèctriques
Unitats formatives
 • UF1: Aprovisionament del muntatge d’instal·lacions elèctriques
 • UF2: Planificació del muntatge i del manteniment d’instal·lacions
  elèctriques
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
8 Processos en instal•lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions
Unitats formatives
 • UF1: Instal•lacions de televisió en edificis
 • UF2: Instal•lacions de telefonia i interfonia en edificis
DURADA (HORES)
66
Mòdul professional
9 Sistemes i circuits elèctrics
Unitats formatives
 • UF1: Circuits de corrent altern
 • UF2: Màquines elèctriques de corrent altern
 • UF3: Circuits electrònics
DURADA (HORES)
110
Mòdul professional
10 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
 • UF2. Prevenció de riscos laborals. 33h
DURADA (HORES)
33
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
2
Tècniques i processos en instal•lacions domòtiques i automàtiques
 • UF3: Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis
42
4
Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • UF1: Configuració d’instal•lacions automatitzades en habitatges
  i edificis
90
6
Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
 • UF1: Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió
 • UF2: Configuració de centres de transformació
132
10
Formació i orientació laboral
 • UF1: Incorporació al treball
49
11
Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
50
12
Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
 • UF1: Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
33
14
Mòdul Dual en sistemes electrotècnics i automatitzats
 • UF1: Organització, configuració i muntatge d’instal·lacions
  elèctriques automatitzades
 • NA1: Equips de treball, conflictes i resolució. Drets i deures i negociació col·lectiva
 • NA2: Organització interna de l’empresa i política comercial
 • NA3: Projecte Instal·lacions d’interior
 • NA4: Projecte Instal·lacions d’enllaç
 • NA5: Projecte ICT. (Edifi 3 alçades i PB, 8 PAUs)
 • NA6: Projecte/Compleció d’automatització industrial
 • NA7: Projecte/Compleció d’automatització habitatges i edificis
330
13
Formació en centres de treball
350
Mòdul professional
2 Tècniques i processos en instal•lacions domòtiques i automàtiques
Unitats formatives
 • UF3: Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis
DURADA (HORES)
42
Mòdul professional
4 Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques
Unitats formatives
 • UF1: Configuració d’instal•lacions automatitzades en habitatges
  i edificis
DURADA (HORES)
90
Mòdul professional
6 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
Unitats formatives
 • UF1: Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió
 • UF2: Configuració de centres de transformació
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
10 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
 • UF1: Incorporació al treball
DURADA (HORES)
49
Mòdul professional
11 Empresa i iniciativa emprenedora
Unitats formatives
 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
DURADA (HORES)
50
Mòdul professional
12 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
Unitats formatives
 • UF1: Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
DURADA (HORES)
33
Mòdul professional
14 Mòdul Dual en sistemes electrotècnics i automatitzats
Unitats formatives
 • UF1: Organització, configuració i muntatge d’instal·lacions
  elèctriques automatitzades
 • NA1: Equips de treball, conflictes i resolució. Drets i deures i negociació col·lectiva
 • NA2: Organització interna de l’empresa i política comercial
 • NA3: Projecte Instal·lacions d’interior
 • NA4: Projecte Instal·lacions d’enllaç
 • NA5: Projecte ICT. (Edifi 3 alçades i PB, 8 PAUs)
 • NA6: Projecte/Compleció d’automatització industrial
 • NA7: Projecte/Compleció d’automatització habitatges i edificis
DURADA (HORES)
330
Mòdul professional
13 Formació en centres de treball
Unitats formatives
DURADA (HORES)
350

Sortides Professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en projectes electrotècnics.
 • Projectista electrotècnic.
 • Projectista d’instal•lacions d’electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis.
 • Projectista d’instal•lacions d’electrificació de baixa tensió per a locals especials.
 • Projectista d’instal•lacions d’enllumenat exterior.
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació.
 • Projectista d’instal•lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis.
 • Coordinador tècnic o coordinadora tècnica d’instal•lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis.
 • Tècnic o tècnica de supervisió, verificació i control d’equips i instal•lacions electrotècniques i automatitzades.
 • Tècnic o tècnica supervisor d’instal•lacions d’enllumenat exterior.
 • Capatàs o capatassa d’obres en instal•lacions electrotècniques.
 • Cap d’equip d’instal•ladors de baixa tensió per a edificis.
 • Coordinador tècnic o coordinadora tècnica de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Tècnic o tècnica en supervisió, verificació i control d’equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Capatàs o capatassa d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Encarregat o encarregada d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Cap d’equip d’instal•ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Gestor o gestora del manteniment d’instal•lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat